Dokumenta strategjikë

1 • Strategjia kombëtare për një transfuzion gjaku të sigurtë --- shkarko PDF

2 •  Strategjia Kombëtare e Sigurimit të Kontraceptivëve --- shkarko PDF

3 • Strategjia për parandalimin e HIV/Aids --- shkarko PDF

4 • Strategjia afatgjatë e zhvillimit të sistemit shëndetësor shqiptar--- shkarko PDF

5 •  Politikat dhe plani operacional për zhvillimin e shërbimeve të kujdesit mendor në Shqipëri (në gjuhën

angleze)--- shkarko PDF

6 • Politikat dhe plani operacional për zhvillimin e shërbimeve të kujdesit mendor në Shqipëri  (në gjuhën

shqipe)---shkarko PDF

7 • Plani i Veprimit per Zhvillimin e Sherbimeve te Shendetit Mendor ne Shqiperi 2013 - 2022

---shkarko PDF

8 • Strategjia për shëndetin publik dhe promocionin shëndetësor--- shkarko PDF

9 •  Strategjia kombëtare për menaxhimin e sëmundjeve të lindura të gjakut--- shkarko PDF

10 •  Plani i Veprimit 2010--- shkarko PDF

11 • Dokumenti politik i strategjisë shqiptare për parandalimin dhe minimizimin e dëmeve alkool-lidhura

(2011-2015)--- shkarko PDF

12 •  Plani i veprimit i dokumentit politik të strategjisë shqiptare për parandalimin dhe minimizimin e

dëmeve alkool-lidhura (2011-2015) -- shkarko Excel

13 • Programi Kombetar per Kontrollin e Kancerit ---shkarko PDF

14 • Dokumenti Strategjik per Shendetin Riprodhues ---shkarko PDF

15 • Plani i Veprimit te Planifikimit Familjar ---shkarko PDF

16 • Plani i Veprimit te Shendetit Amtar ---shkarko PDF

17 • Plani i Veprimit te Shendetit Femijeve dhe Adoleshenteve ---shkarko PDF

18 • Plani i Veprimit Infeksione Seksualisht te Transmetueshme dhe HIV/AIDS ---shkarko PDF

19 • Plani i Veprimit te Kancereve te Traktit Riprodhues ---shkarko PDF

20 • Plani i Veprimit mbi Gjinine dhe Dhunen ---shkarko PDF

21 • Plani i Veprimit per Infertilitetin ---shkarko PDF

22 • Analize e Situates ne Sektorin e Shendetit Riprodhues ---shkarko PDF

23 •Dokumenti politik i strategjisë për parandalimin dhe zvogëlimin e dëmeve të lidhura me alkoolin në Shqipëri (2017-2021)---shkarko PDF----shkarko Excel

24 •Dokumenti Strategjik Dhe Plani i Veprimit Për Shëndetin Seksual Dhe Riprodhues 2017-2021

---shkarko PDF

25 •PLANI I VEPRIMIT PËR SIGURINË E KONTRACEPTIVËVE 2017 – 2021 ---shkrarko PDF