Ligje

1. Për autopsitë

2. Për sigurimet shëndetësore ne Republikën e Shqipërisë

3. Për kontrollin e lëndëve që përdoren për fabrikimin e paligjshem të lëndëve narkotike dhe psikotrope

4. Për shëndetin mendor

5. Për shëndetin riprodhues

6. Për ratifikimin e konventës në kuadër të OBSH Për kontrollin e duhanit

7. Për një ndryshim në Ligjin NR 8626 për statusin e invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik

8. Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Shqipërisë dhe shoqatës ndërkombëtare për  zhvillim për projektin  modernizimi i sistemit shëndetësor

9. Për ratifikimin e marrëveshjes financiare për financimin e programit për pesë poliklinika

10. Për disa ndryshime në legjislacionin në fuqi për licencat

11. Ligji Nr. 138/2014 "Për Kujdesin Paliativ në Republikën e Shqipërisë"

12. Ligji Nr. 89/2014 "Për Pajisjet Mjekësore"

13. Ligji Nr. 147/2014 "Për Shërbimin e Urgjencës Mjekësore"

14. Ligj Nr. 27/2016 datë 17.3.2016 "Për menaxhimin e kimikateve"

15. Ligj Nr. 15/2016 "Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive"

16. Ligj Nr. 9106 Për shërbimin spitalor në Republikën e Shqipërisë

17. Ligj nr. 105/2014 për barnat dhe shërbimin farmaceutik

18. Ligj Nr.7975, Datë 26.7.1995 Per Barnat Narkotike Dhe Lendet Psikotrope

19. Ligj Nr.7643, Datë 2.12.1992 Per inspektoratin sanitar shteteror

20. Ligj Nr.10 107, Datë 30.3.2009 Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë

21. Ligj Nr. 9636, datë 6.11.2006 Për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit

22. Ligj Nr. 9518, datë 18.4.2006 Për mbrojtjen e të miturve nga përdorimi i alkoolit

23. Ligj Nr.8025, datë 9.11.1995 Per mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese

24. Ligj Nr.8045, datë 7.12.1995 Per nderprerjen e shtatezenesise

25. Ligj Nr.8528, date 23.9.1999 Per nxitjen dhe mbrojtjen e te ushqyerit me gji

26. Ligj Nr.9952, datë 14.7.2008 Për parandalimin dhe kontrollin e hiv/aids-it

27. Ligj Nr. 15/2016 Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive

28. Ligj Nr.9942, datë 26.6.2008 Për parandalimin e çrregullimeve të shkaktuara nga pamjaftueshmëria e jodit në organizmin e njeriut

29. Ligj Nr.10 138, datë 11.5.2009 Për shëndetin publik

30. Ligj ,Nr. 8876, datë 04.04.2002 Për shëndetin riprodhues

31. Ligj Nr.9739, datë 21.5.2007 Për shërbimin e transfuzionit të gjakut në Republikën e Shqipërisë

32. Ligj Nr.9928, datë 9.6.2008 Për shërbimin shëndetësor stomatologjik në Republikën e Shqipërisë

33. Ligj Nr.10 454, datë 21.7.2011 Për transplantimin e indeve, të qelizave dhe të organeve në Republikën e Shqipërisë

34. Ligj Nr .9150, date 30.10.2003 Per urdhrin e farmacisteve ne Republiken e Shqiperise

35. Ligj Nr.9718, datë 19.4.2007 Për urdhrin e infermierit në Republikën e Shqipërisë

36. Ligj Nr. 123/2014 Për urdhrin e mjekëve në Republikën e Shqipërisë

37. Ligj Nr.9863, datë 28.1.2008 Për ushqimin