Projekt Akte

1. PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8528, DATË 23.09.1999 “PËR NXITJEN DHE MBROJTJEN E TË USHQYERIT ME GJI”, I NDRYSHUAR.

 


 

2. PËR MIRATIMIN E RREGULLI TEKNIK “PËR KËRKESAT THELBËSORE, MARKIMIN “CE” DHE VLERËSIMIN E KONFORMITETIT TË PAJISJEVE MJEKËSORE DIAGNOSTIKUESE IN VITRO”

 


 

3. PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR MËNYRËN E USHTRIMIT TË KONTROLLIT TË VEPRIMTARISË SË AGJENCISË KOMBËTARE TË BARNAVE DHE PAJISJEVE MJEKËSORE

 


 

4. “PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE, PROCEDURAVE DHE LLOJEVE TË TESTEVE EKZAMINUESE MJEKËSORE, QË DO TË KRYEN NË VARËSI TË PUNËS SË PUNËMARRËSIT, SI DHE MËNYRËN E FUNKSIONIMIT TË SHËRBIMIT MJEKËSOR NË PUNË”


 

5. MBI PROCEDURAT DHE RREGULLAT PËR REGJISTRIMIN E PAJISJEVE MJEKËSORE NDRYSHIMET DHE ANULIMIN E REGJISTRIMIT TË TYRE, DOKUMENTACIONIN E NEVOJSHËM DHE KOSTOT PËRKATËSE(DRAFT)


 

6. MBI PROCEDURAT DHE RREGULLAT PËR REGJISTRIMIN E PAJISJEVE MJEKËSORE NDRYSHIMET DHE ANULIMIN E REGJISTRIMIT TË TYRE, DOKUMENTACIONIN E NEVOJSHEM DHE KOSTOT PËRKATËSE

 


7. “PËR  DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9669, DATË 18.12.2006 “PËR MASA NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE” (I NDRYSHUAR)