VKM

1.Për administrimin dhe mbulimin e shpenzimeve të recetës me rimbursim

2.Nr. 479, datë 12.7.2006 Për dhënie fondi buxhetor kryqit të Kuq Shqiptar për promovimin e dhurimit vullnetar të gjakut

3.Nr.671, datë 10.10.2007 Për dhënie fondi kryqit të Kuq shqiptar për promovimin e dhurimit vullnetar të gjakut

4.Për dhënien në përdorim të një sipërfaqeje komunitetit të SANT’EGIDIO-s (shoqatë jofitimprurëse)

5.Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr 661, datë 25.9.2003

6.Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor

7.Për kalimin në varësi administrative të shërbimit universitar të toksikologjisë nga Ministria e Mbrojtjes tek Ministria e Shëndetësisë

8. Për kohën e punës dhe të pushimit në sistemin e shëndetësisë

9. Për krijimin e qëndrës kombëtare të kontrollit të barnave

10. Për kthimin e spitalit universitar të mushkërive “SHEFQET NDROQI” në spital universitar "SHEFQET NDROQI”

11. Për kujdesin shëndetësor dhe mjeksor të personaliteteve të larta shtetërore të huaja dhe të vëndit

12. Për mënyrën e llogaritjes së pagesës së përfitimeve për punonjësit që kanë punuar në disa ndërmarrje të industrisë ushtarake

13. Për miratimin e dokumentit “Strategjia Kombëtare për transfuzion gjaku të sigurtë”

14. Për miratimin e formularëve të vetëdeklarimit për të ushtruar tregti me shumicë të barnave

15. Nr.161, datë 21.3.2006 Për miratimin e listës së barnave që rimbursohen nga ISKSH dhe për masën e mbulimit të cmimit të tyre

16. Nr.780, datë 14.5.2008 Për miratimin e listës së barnave që rimbursohen nga ISKSH dhe për masën e mbulimit të cmimit të tyre

17. Për miratimin e marrëveshjes për grupet e pambrojtura hiv aids

18. Për miratimin e marrëveshjes së grantit për programin ndaj turbekulozit

19. Për miratimin e veprimtarisë private në fushën e shëndetësisë

20. Për ngritjen dhe funksionimin e komisionit të çmimit të barnave

21. Për ngritjen organizimin dhe funksionimin e komisionit të çmimeve të barnave

22. Për ngritjen përbërjen organizimin funksionimin dhe mënyrën e mbrojtjes ndaj rrezatimit

23. Për një ndryshim në vendimin nr.1661, datë 29.12.2008 për financimimin e spitaleve nga skema e detyrueshme e sigurimeve shëndetësore

24. Për organizimin dhe funksionimin e komisionit të çmimeve të barnave

25. Për përballimin e shpenzimeve të fushatës sensibilizuese për promovimin vullnetar të gjakut

26. Për përcaktimin e kritereve për hapjen dhe mbylljen e spitaleve

27. Për përcaktimin e sëmundjeve profesionale

28. Për plotësimin e kushteve higjeniko shëndetësore të lokaleve private

29. Për regjimin e eksport importit dhe prodhimin e barnave

30. Për trajtimin financiar të antarëve të komitetit kombëtar të transfuzionit

31. Për parandalimin e transmetimit të hiv/aids-it dhe për kujdesin, këshillimin dhe trajtimin e personave që jetojnë me hiv/aids në  institucionet e arsimit, të riedukimit, institucionet e trajtimit mjekësor, institucionet rezidenciale të përkujdesit social, burgjet dhe vendet e paraburgimit

32.Për percaktimin e kritereve për hapjen dhe mbylljen e bankave të indeve,të qelizave dhe të organeve

33.Për përcaktimin e kritereve për hapjen dhe mbylljen e qendrave të transplantimit

34.Për përcaktimin e formatit dhe mënyrës së mbledhjes e të raportimit të të dhënave nga ofruesit e shërbimeve të kujdesit shëndetësor, publik ose privat

35. PËR PËRCAKTIMIN E FUSHËS SË PËRGJEGJËSISË SHTETËRORE TË MINISTRISË SË SHËNDETËSISË

36.Nr.135, datë 20.02.2013 “Për lejimin e Ministrisë së Shëndetësisë për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të institucioneve të varësisë, për disa mallra e shërbime”.