VKM të miratuara në 2014

1. VENDIM Nr. 1, datë 8.1.2014 PËR FINANCIMIN E SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE SPITALORE NGA SKEMA E DETYRUESHME E SIGURIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR

2. VENDIM Nr. 53, datë 5.2.2014 PËR PËRCAKTIMIN E MARZHEVE TË FABRIKIMIT DHE TË TREGTIMIT TË BARNAVE

3. VENDIM Nr. 123, datë 5.3.2014 PËR NGRITJEN, PËRBËRJEN DHE MËNYRËN E ORGANIZIMIT, TË FUNKSIONIMIT E TË SHPËRBLIMIT TË KOMISIONIT TË MBROJTJES NGA RREZATIMET

4. VENDIM Nr. 124, datë 5.3.2014 PËR MIRATIMIN E STATUTIT TË FONDIT TË SIGURIMIT TË DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

5. VENDIM Nr. 135, datë 12.3.2014 PËR MIRATIMIN E LISTËS SË BARNAVE QË RIMBURSOHEN NGA FONDI I SIGURIMIT TË DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR DHE TË MASËS SË MBULIMIT TË ÇMIMIT TË TYRE

6. VENDIM Nr. 185, datë 2.4.2014 PËR PËRCAKTIMIN E MËNYRËS SË REALIZIMIT TË KONTROLLIT MJEKËSOR BAZË PËR SHTETASIT E MOSHËS 40-65 VJEÇ

7. VENDIM Nr. 263, datë 7.5.2014 PËR CAKTIMIN E FUNKSIONEVE TË PËRFAQËSUESVE TË INSTITUCIONEVE SHTETËRORE NË PËRBËRJE TË KËSHILLIT ADMINISTRATIV TË INSTITUTIT TË SIGURIMEVE SHOQËRORE

8. VENDIM Nr. 306, datë 21.5.2014 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 1, DATË 8.1.2014, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, "PËR FINANCIMIN E SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE SPITALORE NGA SKEMA E DETYRUESHME E SIGURIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR"

9. VENDIM Nr. 308, datë 21.5.2014 PËR MIRATIMIN E PAKETAVE TË SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE QË DO TË FINANCOHEN NGA FONDI I SIGURIMIT TË DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR NË SHËRBIMIN SPITALOR

10. VENDIM Nr. 321, datë 28.5.2014 PËR SIGURINË NË DET, PLAZHE, NË UJËRAT E BRENDSHME NË THELLËSI TË TERRITORIT DHE GJATË USHTRIMIT TË SPORTEVE UJORE

11. VENDIM Nr. 327, datë 28.5.2014 PËR PËRCAKTIMIN E FORMATIT DHE MËNYRËS SË MBLEDHJES E TË RAPORTIMIT TË TË DHËNAVE NGA OFRUESIT E SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR, PUBLIK OSE PRIVAT

12. VENDIM Nr. 404, datë 18.6.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES "PËR RREGULLAT BAZË TË INSTALIMEVE RADIOLOGJIKE NË MJEKËSI"

13. VENDIM Nr. 638, datë 1.10.2014 PËR NJË SHTESË DHE NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 1, DATË 8.1.2014, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, "PËR FINANCIMIN E SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE SPITALORE NGA SKEMA E DETYRUESHME E SIGURIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR", TË NDRYSHUAR

14. VENDIM Nr. 640, datë 1.10.2014 PËR RISHPËRNDARJE FONDESH BUXHETORE BRENDA PROGRAMEVE TË MIRATUARA NË BUXHETIN E VITIT 2014 PËR MINISTRINË E SHËNDETËSISË

15. VENDIM Nr. 737, datë 5.11.2014 PËR FINANCIMIN E SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE PUBLIKE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR PARËSOR NGA SKEMA E DETYRUESHME E SIGURIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR

16. VENDIM Nr. 764, datë 12.11.2014 PËR MËNYRËN E ORGANIZIMIT DHE FUNKSIONIMIT TË SHËRBIMEVE NË QENDRAT SPITALORE UNIVERSITARE

17. VENDIM Nr. 820, datë 26.11.2014 PËR MIRATIMIN E KRITEREVE PËR PËRZGJEDHJEN E PËRGJEGJËSIT TË SHËRBIMIT NË QENDRAT SPITALORE UNIVERSITARE

18. VENDIM Nr. 932, datë 29.12.2014 PËR FINANCIMIN E SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE SPITALORE NGA SKEMA E DETYRUESHME E SIGURIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR PËR VITIN 2015

19. VENDIM Nr. 933, datë 29.12.2014 PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS ORGANIZATIVE TË QENDRËS KOMBËTARE TË URGJENCËS MJEKËSORE