Ligje

1. Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë

2. Ligji Nr. 105/2014 "Për Barnat dhe Shërbimin Farmaceutik"

2.2 Ligji Nr. 9323 datë 25 11 2004 për barnat dhe shërbimin farmaceutik të ndryshuar

2.3 Ligji Nr.7815, datë 20.04.1994 "Për barnat"

3. Për autopsitë

4. Për sigurimet shëndetësore ne Republikën e Shqipërisë

5. Për kontrollin e lëndëve që përdoren për fabrikimin e paligjshem të lëndëve narkotike dhe psikotrope

6. Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese

7. Për ndërprerjen e shtatëzanisë

8. Për shëndetin mendor

9. Për shërbimin shëndetësor stomatologjik

10. Për transplantimin e organeve

10.1. Për transplantimin e organeve (me disa shtesa dhe ndryshime)

11. Për nxitjen dhe mbrojtjen e të ushqyerit me gji

12. Për urdhrin e mjekëve ne Republikën e Shqipërisë

13. Për shëndetin riprodhues

14. Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligiin NR 8167

15. Për disa ndryshime në Ligjin NR 8615

16. Për disa shtesa dhe ndryshime ne Ligjin NR7975

17. Për disa ndryshime ne Ligjin NR 9323

18. Për ratifikimin e konventës në kuadër të OBSH Për kontrollin e duhanit

19. Për një ndryshim në Ligjin NR 8626 për statusin e invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik

20. Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin NR 7643 për Inspektoriatin sanitar shtetëror

21. Për urdhrin e infermierit në Republikën e Shqipërisë

22. Për shërbimin e transfuzionit të gjakut ne Republikën e Shqipërisë

23. Për urdhrin e farmacisteve në Republikën e Shqipërisë

24. Për shëndetin publik

25. Për barnat narkotike dhe lendët psikotrope

26. Për inspektoriatin sanitar shtetëror

27. Për ushqimin

28. Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Shqipërisë dhe shoqatës ndërkombëtare për  zhvillim për projektin  modernizimi i sistemit shëndetësor

29. Për ratifikimin e marrëveshjes financiare për financimin e programit për pesë poliklinika

30. Për parandalimin e crregullimeve të shkaktuara nga pamjaftueshmeria e jodit në organizmin e njeriut

31. Për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse

32. Për parandalimin dhe kontrollin e HIVAIDS-it

33. Për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit

34. Për disa ndryshime në legjislacionin në fuqi për licencat

35. Për mbrojtjen e të mitruve nga përdorimi i alkoolit

36. Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10 454, dt. 21.07.2011 "Për transplantimin e indeve, të qelizave dhe të organeve në Republikën e Shqipërisë"

37. Ligji Nr. 138/2014 "Për Kujdesin Paliativ në Republikën e Shqipërisë"

38. Ligji Nr. 89/2014 "Për Pajisjet Mjekësore"

39. Ligji Nr. 147/2014 "Për Shërbimin e Urgjencës Mjekësore"