Postuar më: 04 Dhjetor 2017

MShMS shpall konkursin publik për drejtues në Drejtoritë Rajonale të Shëndetësisë dhe Shëndetit Publik