2. Njoftimi i Përgjithshëm i Prokurimit (General Procurement Notice)