4- Kerkesa per Shprehje Interesi (Request for Expression of Interest)

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE PËR
“Dizenjimi i procedurave të zbatimit dhe kuadrit të përmirësuar ndaj mashtrimit dhe gabimeve për aftësinë e kufizuar.Trajnimi i inspektorëve sociale mbi politikën e përmirësuar të rimëkëmbjes, sanksioneve dhe inspektimit”- Kompani Lokale
Numër Reference: SAMP/CS/CQ/05-2016

Shkarko

 

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST CONSULTING SERVICES FOR
“Design of improved error, fraud, and framework and implementation procedures for disability assistance. Training of social inspectors on improved inspection, sanction and remedy/recovery policy.” - Local Firm
Ref.no. SAMP/CS/CQ/05-2016

Download


 

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE PËR
“Dizenjimi i procedurave të zbatimit dhe kuadrit të përmirësuar ndaj mashtrimit dhe gabimeve për aftësinë e kufizuar.Trajnimi i inspektorëve sociale mbi politikën e përmirësuar të rimëkëmbjes, sanksioneve dhe inspektimit”- Kompani Lokale Numër Reference: SAMP/CS/CQ/05-2016

Shkarko

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST CONSULTING SERVICES FOR
“Design of improved error, fraud, and framework and implementation procedures for disability assistance. Training of social inspectors on improved inspection, sanction and remedy/recovery policy.” - Local Firm
Ref.no. SAMP/CS/CQ/05-2016

Download


 

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE PËR
“Përmirësimi i kuadrit ligjor për parandalimin dhe zbulimin e mashtrimit, gabimeve dhe korrupsionit në NE. Hartimi i kornizës dhe procedurave të përmirësuara të zbatimit për rastet e gabimit dhe mashtrimit”- Kompani Lokale Numër Reference: SAMP/CS/CQ/04-2016 Shkarko

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST CONSULTING SERVICES FOR
“Improve legal framework for prevention and detection of fraud, error and corruption in NE. Design of improved error, fraud, and framework and implementation procedures for NE” - Local Firm
Ref.no. SAMP/CS/CQ/04-2016 Download

 


KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE PËR
 “Asistencë teknike për zbatimin e aktiviteteve të fushatës së komunikimit për reformën e NE (faza e tretë)” Ref. no. SAMP/CS/CQ/02-2017 Shkarko

 

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST CONSULTING SERVICES FOR
“Technical Assistance for Implementation of the Communications Campaign activities for NE reforms (third phase)” - Local Consultant Company Ref.no: SAMP/CS/CQ/02-2017 Download

 


KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE PËR
“Përmirësimi i kuadrit ligjor për parandalimin dhe zbulimin e mashtrimit, gabimeve dhe korrupsionit në NE. Hartimi i kornizës dhe procedurave të përmirësuara të zbatimit për rastet e gabimit dhe mashtrimit”- Kompani Lokale Numër Reference: SAMP/CS/CQ/04-2016  Shkarko

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST CONSULTING SERVICES FOR
“Improve legal framework for prevention and detection of fraud, error and corruption in NE. Design of improved error, fraud, and framework and implementation procedures for NE” - Local Firm Ref.no. SAMP/CS/CQ/04-2016   Download

 


KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE PËR “Hartimi i Strategjisë së Komunikimit, përfshirë Planin e Veprimit të Fushatës, dhe zbatimi i Aktiviteteve të Fushatës së Komunikimit për reformën e PAK” Ref. no. SAMP/CS/QCBS/14-2016 Shkarko              

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST CONSULTING SERVICES FOR “Design of Communications Strategy, including the Campaign Action Plan, and Implementation of Communications Campaign Activities for Disability Assistance reform” - Consultant Company
Ref.no: SAMP/CS/QCBS/14-2016        Download


KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE PËR

“Asistencë teknike për zbatimin e aktiviteteve të fushatës së komunikimit për reformën e NE (faza e tretë)” Ref. no. SAMP/CS/CQ/02-2017 Shkarko

 

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST CONSULTING SERVICES FOR 
“Technical Assistance for Implementation of the Communications Campaign activities for NE reforms (third phase)” - Local Consultant Company 
Ref.no: SAMP/CS/CQ/02-2017 Download


 

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE PËR “Hartimi i Strategjisë së Komunikimit, përfshirë Planin e Veprimit të Fushatës, dhe zbatimi i Aktiviteteve të Fushatës së Komunikimit për reformën e PAK” Ref. no. SAMP/CS/QCBS/14-2016               

Shkarko

 

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST CONSULTING SERVICES FOR “Design of Communications Strategy, including the Campaign Action Plan, and Implementation of Communications Campaign Activities for Disability Assistance reform”- Consultant Company Ref.no: SAMP/CS/QCBS/14-2016   

  Download

 


KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIM KONSULENCE PËR “Ekspert lokal prokurimi” Konsulent Individual Lokal Ref.no. SAMP/CS/IC/03-2017-D   Shkarko

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST CONSULTING SERVICES FOR “Local procurement expert Local individual consultant - Ref. no. SAMP/CS/IC/03-2017-D  Download