e-Barna, aplikacioni i LBR

e-Barna,  aplikacioni i LBR

e-Barna | https://ebarna.fsdksh.com.al/ebarna

Aplikacioni online i listës së barnave të rimbursuara nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, ku mund të konsultohen online të gjitha të dhënat kryesore mbi barnat e rimbursueshme.