Dokumenta mbi Burimet Njerëzore

Burimet Njerëzore


 

VKM Nr.188, Datë 15.03.2017 për Disa Ndryshime dhe Shtesa Në Vendimin Nr.555, Datë 11.08.2011, te Këshillit të Ministrave, "Për Miratimin e Strukturës dhe të Niveleve të Pagave të Punonjësve me Arsim të Lartë në Sistemin e Ministrisë së Shëndetësisë...," të ndryshuar
Kliko për vendimin