Njoftime

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

PËR
 
“Projekt –propozime në kuadrin e Grantit të Fondit Global për HIV/AIDS dhe TB“

Fondi Global për Luftën ndaj SIDA-s, Tuberkulozit dhe Malaries, i themeluar në Janar të vitit 2002, është një institutcion financimi shtesë për qasjen kundër tri sëmundjeve të sipër përmendura.
Qëllimi i Fondit Global kundër AIDS, TB dhe Malaries (GFATM) është: të tërheq, të menaxhojë dhe të shpërndajë burime financiare përmes partneritetit të sektorit publik, shoqërisë civile dhe sektorit privat, që do të mundësojë nje kontribut të qëndrueshëm dhe te qenësishëm në parandalimin e infeksionit, sëmundjes dhe vdekjeve, duke zvogëluar peshën e HIV/AIDS, TB dhe Malaries në vendet me të ardhura të ulëta.
Si Përfituesi Kryesor (PR) i Grantit të Fondit Global kundër HIV dhe TB në Shqipëri, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, do të fillojë zbatimin e projektit që ka si synim mbajtjen  nën kontroll të epidemisë së HIV/AIDS dhe TB në nivelet aktuale të ulëta dhe reduktimin e sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë si pasojë e HIV/AIDS dhe TB në Shqipëri
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, nëpërmjet Njësisë së Menaxhimit të Projektit (PMU) fton të gjithë organizatat jo-fitimprurëse (OJF), institucionet qeveritare, akademike, shoqatat e personave që jetojnë ose janë të afektuar nga HIV/AIDS dhe TB, organizatat ndërkombëtare të shfaqin interesin e tyre për paraqitjen e projekt propozimeve për zbatimin e aktiviteteve të grantit sipas termave të referencës të publikuara në faqen e internetit të MSHMS dhe të MKV. Organizatat  e interesuara duhet të ofrojnë informacion që të demonstrojnë se ato kanë kualifikimet e kërkuara dhe eksperiencat e ngjashme për realizimin e këtyre aktiviteteve.

Shprehjet e interesit duhet të dorëzohen me shkrim në adresën e mëposhtëme (dorazi në Zyrën e Protokolllit, dhe e-mail) deri në datë 26.02.2018, ora 16:30 .

Për më shumë informacion mund të kontaktoni në adresën e mëposhtme:

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
NJËSIA E MENAXHIMIT TE PROJEKTIT (PMU)
www.shendetesia.gov.al
www.ccm-albania.al
e-mail : info@shendetesia.gov.al

 

 

 


Njoftim datë 07.2.2018

 

NJOFTIM PUBLIK

PËR PROCEDURAT E PËRZGJEDHJES DHE EMËRIMIT TË DREJTUESVE TË SPITALEVE RAJONALE VLORË DHE GJIROKASTËR

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 173, datë 07.03.2003, "Për emërimin, lirimin ose shkarkimin nga detyra të drejtuesve të institucioneve, në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit ose të Ministrit", Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 508, datë 13.09.2017, "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale", Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpall konkursin e hapur për pozicionin “Drejtor” të spitaleve rajonale Vlorë dhe Gjirokastër.

 

Shkarko Rregullore          Shkarko Shpallje

Afati fundit i aplikimit 16 shkurt 2018 ora 14:00


Njoftim datë 04.01.2018

THIRRJE PËR APLIKIME PËR ANETARE TE KESHILLIT KOMBETAR TE BARAZISE GJINORE .

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në zbatim të Ligjit Nr. 9970, datë 24.07.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri”  dhe pikës 4 të Urdhërit të Kryeministrit Nr. 239, datë 13.12.2017 “Për ngritjen e Këshillit Kombëtar të Barazisë Gjinore”, shpall konkurrimin e hapur për tre kandidatura përfaqësues të shoqërisë civile, si anëtarë të Këshillit Kombëtar të Barazisë Gjinore (KKBGJ),

(Kliko për të shkarkuar njoftimin)

Afati fundit i aplikimit: 22.01.2018


 

RENDITJA E KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË SPITALEVE BASHKIAK

Shkarko


 

RENDITJA E KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË KLINIKËS STOMATOLOGJIKE UNIVERSITARE

Shkarko


 

 

THIRRJE PËR APLIKIME PËR POZICION PUNE PËR NJËSINË E ZBATIMIT TË PROJEKTIT TË FONDIT GLOBAL PËR HIV/TB

 

Ministria e Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes Sociale do të fillojë zbatimin e Projektit të Fondit Global për AIDS, Tuberkuloz dhe Malarie, GFATM. Projekti i Fondit Global në Shqipëri do të mbështesë aktivitetet në fushat e parandalimit të HIV dhe TB, përforcimin e sistemit shëndetësor të shërbimit në të gjitha nivelet, rritjen e kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve dhe ndërtimin e sistemeve të qëndrueshme për mbështetjen e aktiviteteve në të ardhmen. Në këtë kuadër, Ministria e Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes Sociale, në bashkëpunim me Fondin Global, do të ngrenë Njësinë e Zbatimit të Projektit, për pozicionin e mëposhtëm: Menaxheri i Programit.

Shkarko


NJOFTIM PUBLIK

 

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 173, datë 7.3.2003, “Për emërimin, lirimin ose shkarkimin nga detyra të drejtuesve të institucioneve, në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit ose të Ministrit, VKM nr. 508, datë 13.09.2017, ”Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale”, Urdhërit nr. 412, datë 12.10.2017 “Për proçedurat e përzgjedhjes dhe emërimit të drejtuesve të spitaleve Bashkiake”, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpall konkursin e hapur për pozicionin “Drejtor” të spitaleve bashkiake:

 

(Shkarko shpalljen)             (Shkarko Rregulloren)

 


 

NJOFTIM PUBLIK

 

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 173, datë 7.3.2003, “Për emërimin, lirimin ose shkarkimin nga detyra të drejtuesve të institucioneve, në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit ose të Ministrit, VKM nr. 508, datë 13.09.2017, ”Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale”, Urdhërit nr. 364, datë 20.09.2017 “Për proçedurat e përzgjedhjes dhe emërimit të drejtuesve të spitaleve universitare dhe spitaleve rajonale”, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpall konkursin e hapur për pozicionin “Drejtor i Përgjithshëm” të spitaleve universitare dhe “Drejtor” të spitaleve rajonale.

Shkarko Shpallje

Shkarko Rregullore

 


 

“Afati i Deklarimit të Çmimit të Barnave”

 

Njoftim - datë 18.09.2017/ Notification date 18.09.2017

Njoftohen të gjithë Mbajtësit e Autorizimit të Tregtimit të barnave, se në zbatim të Ligjit nr. 105/2014, datë. 31.7.2014, “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, i ndryshuar, si dhe VKM-së nr. 645, datë 1.10.2014, “Për ngritjen dhe mënyrën e funksionimit të Komisionit të Çmimit të Barnave”, afati i deklarimit të çmimeve CIF për barnat e importit dhe EXW për barnat e fabrikuara në vend për vitin 2018 është deri më 31 tetor 2017.

Deklarimi i çmimeve duhet të bëhet sipas formatit bashkëngjitur këtij njoftimi.

Sipas pikës 4 të VKM-së nr. 645, deklarimi i bërë në kundërshtim me këtë format nuk do të merret në shqyrtim nga Komisioni i Çmimit të Barnave. Shkarko formular

 

All Marketing Authorization Holders, are advised that pursuant to the Law No. 105/2014, dated on 31.07.2014 , "On medicines and pharmaceutical service" , amended, and the Decision of the Council of Ministers No. 645, dated on 10.01.2014 , "On the establishment and functioning of the Commission of Medicine Prices" , the deadline for declaring the CIF prices of imported medicines and EXW of medicines manufactured in the country for the year 2018, expires on 31 October 2017 .

The declaration of prices shall be filed according to the format attached to this announcement.

According to section 4 of the Decision of the Council of Ministers No. 645, any declaration submitted in violation of the requirements of this format will not be taken into consideration by the Commission of Drug Prices. Download Form

                                                      


 

Njoftim datë 05.06.2017

Në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 473, datë 1.06.2017 “Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2017”, Ministria e Shëndetësisë risjell në vëmendje numrin e gjelbër, pa pagesë,  0800 8111 dhe e-mailet përkatëse: info@shendetesia.gov.al dhe antikorrupsioni@shendetesia.gov.al.
Ftojmë të gjithë punonjësit e institucioneve shëndetësore që të denoncojnë çdo rast abuziv dhe të adresojnë çdo ankesë që mund të kenë ndaj drejtuesve të tyre apo personave të tjerë që veprojnë në kundërshtim me vendimin Nr. 473.
Nxisim denoncimin e çdo rasti të përfshirjes ose nxitjes apo kërkesës për përfshirje të punonjësve të administratës shtetërore në veprimtari politike apo në mbështetje të një partie politike apo kandidati në zgjedhje.
Kujtojmë se, numri i gjelbër është gjithashtu në funksion të të gjithë qytetarëve për të bërë denoncimet e të gjitha shkeljeve apo rasteve abuzive që vënë re në institucionet shëndetësore.
Përmes kësaj nisme Ministria e Shëndetësisë synon të minimizojë çdo lloj shkelje të detyrës, pasi shërbimi ndaj qytetarëve nuk duhet dhe nuk mund të cënohet në asnjë situatë.

 


Njoftim datë 27.12.2016

THIRRJE PËR APLIKIME PËR POZICIONE PUNE PËR NJËSINË E ZBATIMIT TË PROJEKTIT TË FONDIT GLOBAL PËR HIV/TB. (Kliko për të shkarkuar njoftimin)

Afati fundit i aplikimit: 03.01.2017
  

                                                       Njoftim datë 21.09.2016

Njoftim për Datat e Provimit të Certifikimit për Profesionistët e Shëndetësisë të cilët nuk kanë përmbushur detyrimet e ciklit të parë të programit të Certifikimit 2010 – 2014

Ju njoftojmë se në periudhën 3 - 7 Tetor 2016 janë parashikuar të zhvillohen provimet e Certifikimit për Profesionistët e Shëndetësisë ( mjekë, stomatologë, farmacistë ) të cilët nuk kanë përmbushur detyrimet e ciklit të parë të programit të Certifikimit 2010 - 2014:

Provimet për Mjekët zhvillohen pranë Universitetit të Mjekësisë, në departamentet përkatëse në orën 09:00 në datat :

 • 3 tetor 2016 - provimet e Certifikimit për specialitetet: Mjekësi Familje, Endokrinologji, Mikrobiologji, Shëndet Publik, Mjekësi ligjore;
 • 4 tetor 2016 - provimet e Certifikimit për specialitetet: Kirurgji, Radiologji, Neurologji, Kardiologji, Biokimi;
 • 5 tetor 2016 - provimet e Certifikimit për specialitetet: Anestezi-Reanimacion, Hematologji, Onkologji, Psikiatri, Reumatologji;
 • 6 tetor 2016 - provimet e Certifikimit për specialitetet: Pediatri, Obstetrikë-Gjinekologji, Urgjenca mjekësore, Ortopedi;

Provimi i Certifikimit për Farmacistët zhvillohet pranë Universitetit të Mjekësisë (Departamenti Farmacisë) më datë 6 tetor 2016 në orën 09:00 

Provimi i Certifikimit për Stomatologët zhvillohet pranë Fakultetit të Stomatologjisë më datë 7 tetor 2016 në orën 09:00

Pjesëmarrësit në provim duhet :

1. Të jenë të pajisur me dokument identiteti (kartë identiteti ose pasaportë), si dhe me një fotokopje të saj:

2. Të kenë faturën e pagesës për provimin e certifikimit; 

3. Të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit.

 


Njoftim datë 16.09.2016

Në mbështetje të kontratës së nënshkruar për zbatimin e projekteve të IADSA, “Project Ref. No 2015/01: Improvement of Emergency Medical Services in the Coastal Area”, midis Ministrisë së Shëndetësisë dhe Komitetit Drejtues të projekteve IADSA, si dhe të GPI,

NJOFTOHET:

 Ministria e Shëndetësisë ka hapur procedurat e meposhtme:

 1. “F. V. Pajisje diagnostikuese”
 2. "F. V. Pajisje terapeutike"
 3. "F. V. Pajisje mjekësore mobilimi"

 


                                  “Afati i Deklarimit të Çmimit të Barnave“

Njoftim - datë 08.09.2016/ Notification date 08.09.2016

Njoftohen të gjithë Mbajtësit e Autorizimit të Tregtimit të barnave, se në zbatim të Ligjit nr. 105/2014, datë. 31.7.2014, “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, si dhe VKM-së nr. 645, datë 1.10.2014, “Për ngritjen dhe mënyrën e funksionimit të Komisionit të Çmimit të Barnave”, afati i deklarimit të çmimeve CIF për barnat e importit dhe EXW për barnat e fabrikuara në vend për vitin 2017 është deri më 31 tetor 2016.

Deklarimi i çmimeve duhet të bëhet sipas formatit bashkëngjitur këtij njoftimi.

Sipas pikës 4 të VKM-së nr. 645, deklarimi i bërë në kundërshtim me këtë format nuk do të merret në shqyrtim nga Komisioni i Çmimit të Barnave.

All Marketing Authorization Holders, are advised that pursuant to the Law No. 105/2014, dated on 31.07.2014 , "On medicines and pharmaceutical service" and the Decision of the Council of Ministers No. 645, dated on 10.01.2014 , "On the establishment and functioning of the Commission of Medicine Prices" , the deadline for declaring the CIF prices of imported medicines and EXW of medicines manufactured in the country for the year 2017, expires on 31 October 2016 . The declaration of prices shall be filed according to the format attached to this announcement. According to section 4 of the Decision of the Council of Ministers No. 645, any declaration submitted in violation of the requirements of this format will not be taken into consideration by the Commission of Drug Prices.

 


 

Njoftim datë 02.09.2016

THIRRJE PËR APLIKIME PËR POZICIONE PUNE PËR NJËSINË E ZBATIMIT TË PROJEKTIT TË FONDIT GLOBAL PËR HIV/TB (shkarko dokumentin)
 

Njoftim datë 01.09.2016

KËRKOHET KONSULENCË E JASHTME PËR HARTIMIN E BUXHETIT  TË DETAJUAR PËR FAZËN PËRGATITORE TË PROJEKTIT TË FONDIT GLOBAL PËR HIV/TB

I.    Afati i fundit i aplikimit: 10.09.2016
Nr. kontakti/email/web: www.shendetesia.gov.al, 003542364622
Person kontakti cel: 00355698817991; 
Lloji i punës: i përkohshëm;
Kohëzgjatja: 10 ditë;
Vendndodhja: Ministria e Shëndetësisë;
Orari i punës: kohë e plotë; 
Hierarkia: konsulent i jashtëm; 
Periudha e parashikuar e punës: 14.09.2016-28.09.2016.

II.    Kërkesat thelbësore:
a.    Objektivat
Për të lehtësuar e mbështetur procesin e përgatitjes së të para-grantit të projektit të FONDIT GLOBAL PËR HIV/TB.
b.    Produktet:
Eksperti do të ndihmojë ekipin NTP për rezultatet e mëposhtme:
- Rishikimi i buxhetit të detajuar të TB të projektit.
- Rishikimi i buxhetit të detajuar të HIV të projektit.
      c.  Kualifikimet:
- Diplomë në Shkenca Ekonomike, Financë;
- Përvoja e mëparshme në buxhetim në projekte të Fondit Global;  
- Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

III.    Dokumentet që duhen paraqitur:
- CV e kandidatit;
- Shprehja e interesit; 
- Oferta financiare në total.  
Dokumentet financiare të dërgohen me email në adresën: landiscape@yahoo.co.uk.

IV.    Kriteri  i vlerësimit: 
- Përvoja në fushën e buxhetimit të fondeve të programeve, projekteve, me përparësi programeve të    
  Fondit Global, sipas kritereve të sipërcituara – 60 pikë
- Çmimi i ofruar për shërbimin e konsulencës – 40 pikë.
    
V.    Pagesa
Pagesa do të kryhet në USD nga buxheti i fazës përgatitore të projektit, financuar nga FONDI GLOBAL PËR HIV/TB.

 


 

 

Njoftim datë 16.08.2016

KËRKOHET KONSULENCË E JASHTME PËR FAZËN PËRGATITORE TË PROJEKTIT TË FONDIT GLOBAL PËR HIV/TB

 1. Afati i fundit i aplikimit: 22.08.2016

Nr. kontakti/email/web: www.shendetesia.gov.al, 003542364622

Person kontakti cel: 00355694405948

Lloji i punës: i përkohshëm

Kohëzgjatja: 6 ditë në total (4 ditë mision dhe 2 ditë pune në tavolinë)

Vendndodhja: Programi Kombëtar i TB Spitali Universitar i Tiranës SH.Ndroqi

Orari i punës: kohë e plotë

Hierarkia: konsulent i jashtëm

Periudha e parashikuar e punës: 25.08.2016- 05.09.2016

 1. Kërkesat thelbësore:
 1. Objektivat

Për të lehtësuar e mbështetur procesin e përgatitjes së të para-grantit të projektit  të FONDIT GLOBAL PËR HIV/TB komponenti  MDR-TB.

 1. Produktet:

Eksperti do të ndihmojë ekipin NTP për rezultatet e mëposhtme:

- Përditësimi i algorithmit diagnostik të TB.

- Rishikimi i buxhetit të TB të projektit.

- Përgatitja e skemës së mjekimit të pacientëve me TB me linjën SLD sipas Udhëzimeve të OBSH-së të sapo miratuara 2016.

- Zhvillimin e kapaciteteve dhe planit të tranzicionit për bartjen e pacientëve MDR-TB nga Spitali i Pejës.

c.  Kualifikimet:

- Diplomë mjekësore, specializim në Pneumologji

- Përvoja e mëparshme në projekte të Fondit Global 

- Përvojë pune në Programin Kombëtar të TB  

- Njohuri në strategjinë e DOTS

-  Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe dhe angleze

 1. Dokumentat që duhen paraqitur:
 • CV e kandidatit
 • Shprehja e interesit
 • Oferta financiare 

Dokumentet financiare të dërgohen me email në adresën: memadonika@gmail.com

 1. Kriteri  i vlerësimit:
 • Përvoja në fushën e TB, veçanërisht në MDR/TB sipas kritereve të sipërcituara – 80 pikë
 • Çmimi i ofruar për shërbimin e konsulencës – 20 pikë.

Njoftim datë 06.09.2016

                                                                    REPUBBLICA DI ALBANIA

                                                                   MINISTERO DELLA SANITÀ

AVVISO DI GARA

“RISTRUTTURAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO DI 5 POLIAMBULATORI: TIRANA2 (EX 9), TIRANA 3 (EX CENTRALE), KORCA, GJIROKASTER E PESHKOPI – ALBANIA”


Lavori di ristrutturazione dei Poliambulatori di Gjirokaster e Peshkopie.

  

MINISTRY OF HEALTH 
        SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE

 
“Information System for administration / support of policy implementation based on costs
by diagnosis (DRG Diagnosis Related Groups) for hospital health care system”. 
 
Tirana, ALBANIA 

Download


 

Në mbështetje të nenit 52, pika 1 të Ligjit 105/2014 “Për Barnat dhe Shërbimin Farmaceutik”, i ndryshuar, Ministri i Shëndetësisë ka ngritur një grup pune për përgatitjen e një draft liste për barnat të cilat mund të tregtohen pa recetë (OTC).
Grupi i punës është me një përfaqësim të gjerë nga Fakulteti i Farmacisë, Urdhëri i Farmacistit, Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, Agjencia e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore si dhe Ministria e Shëndetësisë.
Kjo draft liste është vendosur në faqen web të Ministrisë së Shëndetësisë e cila mbetet në pritje të çdo sugjerimi, komenti apo shtese nga grupet e interest për një periudhë 4 javore.

Jeni të lutur të na kontaktoni në

farmaceutika@shendetesia.gov.al

Tel:  +355 4 2376 178

 


 

 

                                                           Njoftim datë 22/02/2016

 

CONTRACT NOTICE FORM

1.Contracting Authority, address, phone number:

Ministry of Health, Blv.Bajram Curri nr 1 Tiranë.Tel.Fax.0035542376194

Responsable officer: Procurement Unit. Ministry of Health. Office No 27. Tirana

2.Type of Procurement Procedure: International Open Procedure / Supply

3.Object of procurement: “Information System for administration / support of policy implementation based on costs by diagnosis (DRG Diagnosis Related Groups) for hospital health care system”.

 

REF NO: Project IHIS-IADSA Project/2014/03

4. Limit Fund in Total: 28,544,000 (twenty eight million five hundred and forty-fourth thousand) ALL

without VAT.

5. Financing source: Program: Italian-Albanian Debt for Development Swap Agreement - IADSA

6. Time limit for completion: Deadline project implementation: from the date of contract signing up to the deadline 31.10.2016.

7. Date of tender:

Date: 23.03.2016 at 12ºº hrs, Venue: Ministry of Health, Blv.Bajram Curri nr 1, Tirana

8. Deadline for the submission of documents:

Date: 23.03.2016 at 12ºº hrs Venue: Ministry of Health, Blv.Bajram Curri nr 1 Tiranë

9. Successful Bidder selection criteria:  Lowest price

10. Language of bid or expression of interest:  English

11. Publication Reference:

http://www.shendetesia.gov.al/al/publikime/farmaceutika/njoftime (Click link to download)

CORRIGENDUM No.1 to the CONTRACT NOTICE (Click to download)

Winner Notification Form (Click to download)


 

Njoftim Datë 02/02/2016

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI PËR SHËRBIMIN E KONSULENCËS ''FUSHATË KOMUNIKIMI PËR REFORMËN SPITALORE''

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI (shqip)

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (english)


 

                                                             Njoftim Datë 03/12/2015

                                          Njoftim për Provimin e Çertifikimit të Mjekëve

 

Ditën e hënë, më datë 21 dhjetor 2015, ora 9.00 në Fakultetin e Mjekësisë zhvillohet Provimi i Certifikimit për Mjekët sipas Specialiteteve përkatese.

Pjesëmarrësit në provim duhet:

1. Të jenë të pajisur me dokument identiteti (kartë identiteti ose pasaportë), si dhe me një fotokopje të saj:
2. Të kenë faturën e pagesës për provimin e çertifikimit; DOC111815.pdf (http://www.qkev.gov.al/images/DOC111815.pdf)
3. Të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit. 

Njoftim Datë 18/11/2015

                             Njoftim i QKEV për Provimin e Çertifikimit të Stomatologëve


Njoftoheni se ditën e enjte më datë 3 dhjetor 2015, ora 9.00 në Fakultetin e Stomatologjisë zhvillohet Provimi i Certifikimit për stomatologët. Pjesëmarrësit në provim duhet :
1. Të jenë të pajisur me dokument identiteti (kartë identiteti ose pasaportë), si dhe me një fotokopje të saj:
2. Të kene faturën e pagesës për provimin e certifikimit;
3. Të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit.


                                                    Njoftim Datë 16/11/2015


Vendim i Bordit të Edukimit të Vazhdueshëm (Kliko Këtu)

 


                                          

FONDI I PYETJEVE  PËR VLERËSIMIN E NJOHURIVE DHE AFTËSIVE TË PERSONELIT INFERMIEROR NË KUJDESIN SHËNDETËSOR PARËSOR

1.DEPISTIM, EKZAMINIME LABORATORIKE,  CHECK-UP.docx

2.ETIKA PROFESIONALE DHE KOMUNIKIMI.docx

3.KARAKTERISTIKAT DHE PARIMET E KUJDESIT SHENDETËSOR PARËSOR.docx

4.KËSHILLIMI NË PLANIFIKIMIN FAMILJAR DHE METODAT KONTRACEPTIVE.docx

5.KUJDESEJET SHËNDETËSORE PËR TË RRITURIT DHE TË MOSHUARIT.docx

6.KUJDESI PALIATIV.docx

7.KUJDESI SHËNDETËSOR PËR FËMIJËT.docx

8.KUJDESI SHËNDETËSOR TEK GRATË, GRUAJA SHTATZANË DHE SHËNDETI RIPRODHUES.docx

9.KUJDESJET NË RASTE URGJENCASH.docx

10.KUJDESJET SHËNDETSORE MENDORE.docx

11.MENAXHIMI I DHIMBJES..docx

12.PROMOCIONI DHE EDUKIMI SHËNDETËSOR.docx

13.SËMUNDJET KRONIKE.docx


“Afati i Deklarimit të Çmimit të Barnave“

Njoftim - datë 01.09.2015/ Notification date 01.09.2015

Njoftohen të gjithë Mbajtësit e Autorizimit të Tregtimit të barnave, se në zbatim të Ligjit nr. 105/2014, datë. 31.7.2014, “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, si dhe VKM-së nr. 645, datë 1.10.2014, “Për ngritjen dhe mënyrën e funksionimit të Komisionit të Çmimit të Barnave”, afati i deklarimit të çmimeve CIF për barnat e importit dhe EXW për barnat e fabrikuara në vend për vitin 2016 është deri më 31 tetor 2015.

Deklarimi i çmimeve duhet të bëhet sipas formatit bashkëngjitur këtij njoftimi.

Sipas pikës 4 të VKM-së nr. 645, deklarimi i bërë në kundërshtim me këtë format nuk do të merret në shqyrtim nga Komisioni i Çmimit të Barnave.

All Marketing Authorization Holders, are advised that pursuant to the Law No. 105/2014, dated on 31.07.2014 , "On medicines and pharmaceutical service" and the Decision of the Council of Ministers No. 645, dated on 10.01.2014 , "On the establishment and functioning of the Commission of Medicine Prices" , the deadline for declaring the CIF prices of imported medicines and EXW of medicines manufactured in the country for the year 2016, expires on 31 October 2015 . The declaration of prices shall be filed according to the format attached to this announcement. According to section 4 of the Decision of the Council of Ministers No. 645, any declaration submitted in violation of the requirements of this format will not be taken into consideration by the Commission of Drug Prices.


Njoftim - datë 01.09.2015

JOB VACANCIES

IADSA 3rd Call

MINISTRY OF HEALTH 

 

Project Ref. No 2015/6:  The Improvement of Emergency Medical Services in the Coastal Area (IEMSCA)

 

Background

In the program for the healthcare sector the Albanian Government embraces the challenge to support a new culture of upgrading health service quality, patient satisfaction and to create of a modern, sustainable, decentralized and transparent health care system through efficient and effective health services, among which the Emergency Medical Service. In this respect, the overall objective of the project is to contribute to the efficiency and efficacy preparedness and response capacity of Hospitals Emergency Medical Service (HEMS) as part of the overall reform of the National Emergency Medical Services. In particular IEMSCA aims to improve the service to the coastal communities by improving the capabilities and capacitates of in Hospitals Emergency Medical Services unit in the five public hospitals of Shkodra, Lezha, Durres, Vlora and Saranda and thus it contributes to preserve and improve the health of the related population through the reduction of excess morbidity and mortality.

 

Project Manager

Job Description

Under the overall responsibility and technical and financial supervision of the Ministry of Health the Project Manager (PM) will head the project in close consultation with stakeholders and partners. The PM will provide required technical and administrative support to coordinate and implement project activities at national level as well as linkages to basin-wide project objectives and activities. He/she will ensure effective management of IEMSCA project and co-funding resources. The PM will report to and be guided and supported by the project Steering Committee (SC), which will provide policy and technical guidance to ensure that the project achieves its goals, as well as cost effectiveness and sustainability.

 

The primary duties of the Project Manager will include:

 • Supervise and coordinate the planning and implementation of the project activities, providing proposals and liaising with the SC;
 • Establish close collaboration and working arrangements with the experts involved in project activities and the partners to ensure timely conduct of country activities, including contractual arrangements;
 • Liaise with hospital departments, partner organizations, to ensure good coordination and collaboration, including co-funding arrangements;
 • Monitor and supervise the execution of national activities, and other activities in country related to the project.
 • Prepare the terms of reference and identify consultants/operators to undertake assignments in accordance with the approved annual Work Plan, and submit required documentation to the SC for approval;
 • Prepare the required Work Plans for submission to the SC and updates on a quarterly basis with explanations of any changes. The annual plan will comprise reviews of activities undertaken and/or completed over the last year, as well as proposals for project activities to be conducted the following year (scope, specifications and timeframe and expected products;
 • Ensure that equipment, technical assistance and services are provided to beneficiaries efficiently and with timely action;
 • In close collaboration with the Partners, organize training activities at all levels and in accordance with the work plans;

Experience and Qualifications

 • A Bachelor and a Master’s level degree/ or PhD in Project Management; Public Health; Medicine; Economics or related fields.
 • Qualification Required: Not less than 3 years of professional experience at national or international levels;
 • Administrative experience (including target setting and planning, administration, finance and reporting);
 • Experience in the management and coordination of international technical cooperation projects;
 • Proficiency of spoken and written English language; 
 • Communication, and IT skills;
 • Ability to work in an international environment.

 

 

Duration of Assignment and Expected Inputs

The appointment will be up to 2 years.

Remuneration will be  calculated with reference to the wage scale of the Ministry.

Project Assistance

Job Description

Under the guidance and direct supervision of the Project Manager (PM) and the Steering Committee the Project Assistant (PA) provides support to the effective and efficient management of the project through a range of actions contributing to the design, planning, management and monitoring of project activi