Formular Vetëdeklarimi

LIGJ Nr. 138/2015 - "PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE"

 

VENDIM Nr. 17/2016 - "PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË DETAJUARA MBI ZBATIMIN E NDALIMEVE TË PARASHIKUARA NË LIGJIN NR. 138/2015"...


Dokumenti shoqërues për tu plotësuar dhe dorëzuar së bashku me formularin e vetëdeklarimit. Klikoni KËTU


Formulari i vetëdeklarimit për tu plotësuar elektronikisht, printuar dhe firmosur. Klikoni KETU