Dokumenta mbi Integrimin

Raportime

 

 • Materiali per KSA, Tirane 2012 --- shkarko dokument • PROGRES RAPORTI 2012 Kontributi i dytë --- shkarko dokument


 • PROGRES RAPORTI 2012 Kontributi i parë --- shkarko dokument


 • PROGRES RAPORTI 2013 --- shkarko dokument


 • PROGRES RAPORTI 2014 Kontributi i parë --- shkarko dokument


 • PROGRES RAPORTI 2014 Kontributi i dytë --- shkarko dokument


 • PROGRES RAPORTI 2015 Kontributi i parë --- shkarko dokument


• PROGRES RAPORTI 2015 Kontributi i dytë --- shkarko dokument


1. Plani për zbatimin e MSA  --- shkarko dokument


Iniciativat ligjore sipas fushave

2. Aneksi 1 --- shkarko dokument


Kostot e përkthimit dhe përgatitjes së legjislacionit sipas institucioneve në vite

3. Aneksi 2 --- shkarko dokument


Numri i punonjësve sipas viteve

4. Aneksi 3 --- shkarko dokument


Aktivitetet zbatuese sipas fushave

5. Aneksi 4 --- shkarko dokument


 • Road Map Albania --- shkarko dokument


 • Plani Kombëtar i Integrimit Evropian 2014 --- shkarko dokument


 • Plani Kombëtar i Integrimit Evropian 2015 --- shkarko dokument


 • Partneriteti Evropian --- shkarko dokument


• Marrëveshja e Stabilizim Asociimit --- shkarko dokument


• Komiteti i Stabilizim Asociimit --- shkarko dokument


• Dokumenti Strategjik Kombëtar

   - Dokumenti Strategjik Kombëtar 2014 - 2020 --- shkarko dokument
   - Country Strategy Paper --- shkarko dokument
Aktivitete

 

Aktivitete, viti 2016

 • Expert Mission --- (shkarko dokument)
 • Workshop - Kanceri i qafës së mitrës --- (shkarko dokument)


 • Presentation MoH Tregu i Brendshme dhe Konkurenca --- shkarko dokument


 • TAIEX Health Assistance --- shkarko dokument   Nënkomitetet BE-Shqipëri 2015

• Nënkomiteti BE - Shqipëri. Siguria dhe shëndeti në punë 2015 --- shkarko dokument
 


• Nënkomiteti i Tregëtisë, Industrisë, Doganave dhe Tatimeve 2014 --- shkarko dokument


• Nënkomiteti BE – Shqipëri  “Inovacioni, Shoqëria e Informacionit dhe Politikat Sociale”  2014 --- shkarko dokument


 • Nënkomiteti Liria Drejtësia dhe Siguria 2015 --- shkarko dokument


 • Nënkomiteti Tregu i Brendshëm dhe Konkurrenca 2015 --- shkarko dokument
   Nënkomiteti IMS --- shkarko dokument
   Human Rights --- shkarko dokument


• Nënkomiteti për Transportin, Energjinë, 2014 --- shkarko dokument
  Radiation Protection --- shkarko dokument


• Nënkomiteti për Transportin, Energjinë, Mjedisin dhe Politiken Rajonale, Bruksel Mars 2012 --- shkarko dokument


 • Nenkomiteti per Tregetine, Industrine, Doganat dhe Tatimet, Bruksel, Janar 2012 --- shkarko dokument


 • Nenkomiteti per Tregun e Brendshem dhe Konkurencen, Tirane Prill 2012 --- shkarko dokument


 • Nenkomitetit per Inovacionin, Burimet njerezore, Shoqeria e Informacionit , Politikat Sociale, Bruksel Qershor 2012 --- shkarko dokument

 

Aktivitete TAIEX 2017
 

 

Plani për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit 2008-2014, shëndetësia

 


Kostot e aktiviteteve zbatuese sipas institucioneve në vite

6. Aneksi 5 --- shkarko dokument


7. Raport progresi dhjetor 2008- janar 2009 --- shkarko dokument


8. Progres raporti kontributi i parë tetor 2008 - maj 2009 --- shkarko dokument


9. Progres raporti kontributi i dytë qershor - gusht 2009 --- shkarko dokument


10. Raporti për periudhen Tetor-Nëntor 2008 --- shkarko dokument


 


Bashkëpunime1. Programi i bashkëpunimit INTERREG III A Itali- Shqipëri --- shkarko dokument


2. Marrëveshja e Përkohëshme mbi Tregtinë dhe Bashkëpunimin Tregtar ndërmjet KE dhe RSH --- shkarko dokument


3. PROGRAMI Adriatiko-Jonian (ADRION) --- shkarko dokumentin


4. PROGRAMI BALKAN-MEDITERRAN --- shkarko dokumentin


5. Programi Interreg-IPA Greqi-Shqiperi --- shkarko dokumentin


6. Programi IPA CBC Itali-Shqipëri-Mal i Zi

Programi

Aneks 1

Aneks 2

Vendimi i Komisionit


7. Programi IPA CBC Maqedoni – Shqipëri

Aneks 1

Aneks 2

Vendimi i Komisionit


8. Programi IPA CBC Shqipëri - Kosovë

Aneks 1

Aneks 2

Vendimi i Komisionit


9. PROGRAMI MED --- shkarko dokumentin