Raporti i GREVIO për Shqipërinë

Grupi i ekspertëve për masat kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje (GREVIO) është një organ i pavarur monitorues për të drejtat e njeriut me mandatin për të monitoruar zbatimin e Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (më poshtë referuar si “Konventa”) nga Palët.

Ai përbëhet nga 10 anëtarë të pavarur dhe të paanshëm, të cilët zgjidhen për kompetencën e tyre të pranuar në fushën e të drejtave të njeriut, barazisë gjinore, dhunës ndaj grave dhe/ose ndihmës dhe mbrojtjes së viktimave.

Veprimtaritë statutore të GREVIO-s përfshijnë monitorimin e Konventës në çdo vend (procedura e vlerësimit), nisjen e shqyrtimeve të rrethanave specifike brenda një Pale të Konventës (procedura e shqyrtimit) dhe miratimin e rekomandimeve të përgjithshme të motiveve dhe koncepteve të Konventës.