Dokumenta mbi Shëndetin Publik

Follow up on WHO mission for the assessment health sector capacity to manage large and sudden influxes of migrants

1. Download

 


Dokumenti strategjik dhe plani i veprimit për shëndetin seksual dhe riprodhues 2017-2021.

1. Urdhër Ministri

2. Strategjia

 


Informacion mbi udhërrëfyesit e ndjekjes së rasteve në bazë të gjetjeve të kontrollit mjekësor bazë për të gjithë shtetasit e moshës 40-65 vjeç.

1. Urdhër Ministri Nr.324 datë 29.07.2016
2. Udhërrëfyesi i ndjekjes së rasteve të Kontrollit Mjekësor Bazë

 Informacion mbi blerje barna dhe materiale konsumi për qendrat shëndetësore që bllokohen gjatë dimrit


1. Urdhër Prokurimi
2. Dokumenti i DST
3. Katalog 1
4. Katalog 2
5. Katalog 3
6. Katalog 4
7. Autorizim Lidhje Kontrate
8. Njoftim Fituesi


 


 

1. Paketa bazë e shërbimeve në kujdesin shëndetësor parësor --- shkarko pdf


2. Protokollet klinike për praktikën e mjekësisë së familjes bazuar në udhërrëfyesin për moshën e tretë --- shkarko pdf


3. Procedurat për t'u paisur me autorizim importi për lëndët DDD (Dezinfektim, Deratizim, Dezinsektim)

3a.  Shtojca I Lista DDD prill 2014--- shkarko pdf

3b.  Shtojca II Autorizim importi--- shkarko pdf

3c.  Shtojca III Kerkese DDD-2014--- shkarko pdf

3d.  Shtojca IV MSDS Shqip--- shkarko pdf

3e.  Shtojca V raportim pas importimit DDD-2014--- shkarko pdf

3f.  URDHËR “Për autorizimin e importit të produkteve biocide  dhe miratimin e listës së produkteve biocide  për dezinfektim, deratizim dhe dezinsektim në shëndet publik dhe produkteve për trajtimin e ujit të pijshëm të lejuara për tregtim dhe përdorim në Republikën e Shqipërisë”--- shkarko pdf

3g.Udhëzim për "Etiketimin dhe ambalazhimin e lëndëve biocide dezinfektuese, deratizuese, dezinsektuese për përdorim në shëndet publik"---shkarko.pdf


4. Indikatorët me bazë gjinore dhe reduktimi i dhunës me bazë gjinore --- shkarko pdf


5. Dokumentat kryesorë të përditësuara që përfshihen në reformën e kujdesit shëndetësor parësor si dhe gjithë ndryshimet përkatëse të bëra në vite.

 


6. Menutë për fëmijët e çerdheve 0-3 vjeç.

a. Urdhër Ministri
b.Menu 5 ditore dhe përbërësit e menusë për fëmijët e çerdheve 0-3 vjeç sipas grupmoshave
c.Gramaturat orientuese dhe kalorazhi ditor sipas ditëve të javës për fëmijet në çerdhe për grupmoshën 6-10 muaj
ç.Gramaturat orientuese dhe kalorazhi ditor sipas ditëve të javës për fëmijet në çerdhe për grupmoshën 10-12 muaj
d.Gramaturat orientuese dhe kalorazhi ditor sipas ditëve të javës për fëmijet në çerdhe për grupmoshën 12-16 muaj
dh.Gramaturat orientuese dhe kalorazhi ditor sipas ditëve të javës për fëmijet në çerdhe për grupmoshën 16-36 muaj

 

8. Vendime të Këshillit të Ministrave dhe urdhëra Ministri


9. Moduli i dhunës në familje.

 
10. Administrimi i Mbetjeve Spitalore
 

 11. Administrimi i Cilësisë së Ujrave të Larjes
 12. Për Mbrojtjen e Punëmarrësve  nga Risqet e Lidhura me Dridhjen, Zhurmën, Rrezatimin   Optik, Rrezatimin Jojonizues, Ekspozimin ndaj Agjentëve Biologjik, Kimik, Kancerogjene/mutagene, në Vendin e Punës si dhe Punën me Ekrane Shfaqës dhe Ngritjen e Peshave me Krahë.

 

 


13. Administrimi i Cilësisë së Ujrave të Larjes
 14. Udhëzim Nr 205, datë 07/05/2015 i Ministrit të Shëndetësisë mbi Plotësimin e formularit të kontrollit mjekësor për persona që aplikojnë për leje drejtimi mjeti me motorr" dhe Certifikate Anamneze, Certifikate Mjekesore.

Shkarko material:- Udhëzim dhe certifikata.pdf

Modelet e çertifikatave mjekësore për personat që aplikojnë për leje drejtimi mjeti me motorr.
Shkarko modelet e çertifikatave

14.a  Urdhër Nr. 117, datë 24.03.2016 i Ministrit të Shëndetësisë për një ndryshim në urdhrin  Nr. 28, datë 26.01.2016, ''Për sistemin e referimit dhe tarifat e shërbimit shëndetësor publik''
Shkarko urdhër


 

15. Vendim Nr 384, datë 06/05/2015 për "Kërkesat minimale për sigurinë dhe shëndetin në punë të punëmarrësve ne risk nga atmosferat shpërthyese"

Shkarko pdf


 

16. Disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr.108, datë 09-02-2011, të Këshillit të Ministrave, "PËR AFTËSITË QË DUHET TË PLOTËSOJNË PUNËMARRËSIT, PERSONAT DHE SHËRBIMET E SPECIALIZUARA, QË MERREN ME ÇËSHTJET E SIGURISË DHE TË SHËNDETIT NË PUNË"

Shkarko pdf

VKM 594, datë 01.07.2015 për miratimin e listës së sëmundjeve profesionale


 

17. Vendim NR 634 date 15.07.2015 PER MIRATIMIN E RREGULLORES "PER PREZANTIMIN E MASAVE PER SIGURINE DHE SHENDETIN NE PUNE TE GRAVE SHTATZENA DHE NENAVE TE REJA"

Shkarko pdf
18. Vendim NR 709 date 26.08.2015 PER MIRATIMIN E RREGULLORES "PER KERKESAT MINIMALE TE SIGURISE DHE SHENDETIT NE PUNE NE BORDIN E MJETEVE LUNDRUESE TE PESHKIMIT"

Shkarko pdf
19. Vendim NR 484 date 29.06.2016 "PER MIRATIMIN E RREGULLORES PER MBROJTJEN E PUNEMARRESVE NGA RISQET LIDHUR ME ASBESTIN NE VENDIN E PUNES"

Shkarko pdf


 

20.

  1.  Ligji 10237 datë 18.02.2010 "Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë". Shkarko pdf
     
  2.  VKM Nr.563, datë 3.7. 2013 për miratimin e rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për përdorimin e pajisjeve mbrojtëse individuale në vendin e punës” dhe VKM Nr. 564, datë 3.7.2013 Për miratimin e rregullores për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës”  Shkarko pdf