Dokumenta mbi Stomatologjinë

1. Rregullore "Për shërbimin e shendetit oral në Republikën e Shqipërisë "---shkarko dokument

2. Fletë rekomandimi për shërbimin stomatologjik publik ---shkarko dokument

3. Kartela e shërbimit stomatologjik publik ---shkarko dokument

4. Ligji për shërbimin shëndetësor stomatologjik ---shkarko dokument

5. Regjistri i shërbimit stomatologjik publik---shkarko dokument

6. Udhëzues për plotësimin e kartelës dentare të shërbimit publik ---shkarko dokument