Autorizim për zhdoganimin e barnave të paregjistruara të importuara

Autorizim për zhdoganimin e barnave të paregjistruara të importuara

Autorizim për (importimin) zhdoganimin e barnave të paregjistruara nga importuesit e barnave.

Dokumentacioni Shoqërues i Kërkuar

 

 1. Kërkesë më shkrim për shërbimin që u nevojitet;
 2. Një kopje e licencës apo autorizimit për ushtrimin e veprimtarisë;
 3. Lista e barnave (të paregjistruara, narkotike, psikotrope, prekursorëve të drogës) apo materialeve të tjera (ambalazhe, etj) me specifikimet përkatëse:
 • emri tregtar,
 • emri i përbashkët ndërkombëtar,
 • sasia,
 • seria,
 • data e prodhimit dhe e skadencës,
 • çmimi për njësi,
 • firma dhe vendi eksportues,
 • dogana hyrëse në vendin tonë;
 1. Proforma invoice dhe packing list e produkteve;
 2. Çertifikatë cilësie për çdo seri bari;
 3. Çertifikatë origjine të barit.

Hapat e Procedurës

Përfituesit e shërbimit aplikojnë pranë Drejtorisë Farmaceutike, pranë Ministrisë së Shëndetësisë, kundrejt dokumenteve te mesiperme.

Afati i Marrjes së Vendimit

Procedura zgjat 10 ditë.

Periudha e Vlefshmërisë

2 muaj

Tarifat dhe Taksat

1000 lekë për çdo formë/ dozë bari.