Autorizime për importimin e ambalazheve dhe paketimeve farmaceutike

Autorizime për importimin e ambalazheve dhe paketimeve farmaceutike

Autorizime për importimin e ambalazheve dhe paketimeve farmaceutike për prodhuesit e barnave

Dokumentacioni Shoqërues i Kërkuar

 

 1. Kërkesë më shkrim për shërbimin që u nevojitet;
 2. Një kopje e licencës apo autorizimit për ushtrimin e veprimtarisë;
 3. Lista e barnave (të paregjistruara, narkotike, psikotrope, prekursorëve të drogës) apo materialeve të tjera (ambalazhe, etj) me specifikimet përkatëse:
 • emri tregtar,
 • emri i përbashkët ndërkombëtar,
 • sasia,
 • seria,
 • data e prodhimit dhe e skadencës,
 • çmimi për njësi,
 • firma dhe vendi eksportues,
 • dogana hyrëse në vendin tonë;
 1. Proforma invoice dhe packing list e produkteve;
 2. Çertifikatë cilësie për çdo seri bari;
 3. Çertifikatë origjine të barit;

Hapat e Procedurës

Përfituesit e shërbimit aplikojnë pranë Drejtorisë Farmaceutike në Ministrinë e Shëndetësisë, kundrejt dokumenteve të mësipërme.

Afati i Marrjes së Vendimit

Procedura zgjat 3 ditë.

Periudha e Vlefshmërisë

2 muaj

Tarifat dhe Taksat

200 lekë për çdo autorizim.