Formularet stafi mjekësor dhe administrata

KUJDES: Formularet duhen te dergohen vetem elektronikisht ne excel per efekt databaze. Ju faleminderit

Shkarkoni dy formularët e mëposhtëm në excel. Formularët për stafin mjekësor dhe për administraten duhet të plotësohen vetem elektronikisht dhe saktësisht sipas të dhënave të kërkuara dhe të dërgohen me email në adresën kontakt@shendetesia.gov.al brënda datës 12 janar 2014, ora 16.00.

1. FORMULAR STAFI MJEKESOR.XLS

2. FORMULAR ADMINISTRATA.XLS

 

Informacion shtesë:

Brënda dy formularëve keni shëmbull të plotesimit të tyre në rreshtat e parë.

Duhet te dergoni dy formulare per institucion. Jo nje formular per individ.

Për cdo paqartësi kontaktoni me email në kontakt@shendetesia.gov.al