Inventari i paisjeve mjekesore

Për drejtuesit e të gjitha institucioneve shëndetësore.

Dokumentacioni i nevojshëm për inventarizimin e pajisjeve mjekësore.

Afati i dorëzimit të formularëve 28.03.2014

Për çdo paqartësi kontaktoni me inxhinieret klinikë të Qendrës Kombëtare të Inxhinierisë Bio-Mjekësore:

 

Materialet:

Urdhri i Ministrit.pdf

Plani i Veprimit.docx

Aneksi 1 – Formulari  i regjistrimit të aparaturës mjekësore .pdf

Aneksi 2 – Fleta shoqëruese e formularëve të aparaturave mjekësore .pdf

Aneksi 3 – Udhëzues për plotësimin e formularit të regjistrimit të pajisjes mjekësore.pdf